Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Studijski programi

Studijski programi

 
Osnovni cilj našeg sajta je dostupnost sveobuhvatnih informacija,
kako o našoj visokoškolskoj ustanovi (naziv i adresa institucije,
zakonska regularnost ustanove, kontakt telefoni i email-ovi,
kalendar školske godine, postupak za upis studenata itd.),
tako i o načinu i uslovima studiranja i studijskim programima i
drugim pitanjima bitnim kako za studente kako bi se odlučili da
studiraju na našoj visokoškolskoj ustanovi, tako i za akademsko
osoblje. Sajt sadrži i praktične informacije o opštim uslovima
studiranja (uključujući informacije o troškovima života, uslovima
smeštaja, zdravstvenom osiguranju itd.).
ECTS – evropski sistem prenosa i akumulacije bodova (European
Credit Transfer and Accumulation System) je okvir za bodovanje
kojim se ocjenjuje, mjeri, opisuje i upoređuje uspjeh učenja, u smislu
povećanja transparentnosti i uzajamne uporedivosti. Bodovi su
kvantitativni način izražavanja rada potrebnog prosječnom
studentu u postizanju cilja postavljenog ishodima učenja.
U sistemu ECTS jedna akademska godina nosi 60,
jedan semestar 30 bodova.
U Bolonjskoj deklaraciji iz 1999. godine ECTS je uveden
sa prevashodnim ciljem da se pospješi mobilnost studenata,
odnosno kao mjera ostvarivanja najveće moguće mobilnosti
studenata. Pored kvantitativne procjene opterećenja studenata,
ECTS sadrži i skalu ocenjivanja (ECTS Grading System)
koja omogućuje komparaciju ocjena postignutih
u različitim nacionalnim sistemima ocjenjivanja.
Studijski programi
Osnovnu strukturu Visoke škole „PRIMUS“ čine
studijski programi, a svi sudionici u vaspitno-obrazovnom
procesu nastoje učiniti školu kvalitetnom i uspješnom.

Nastavni proces je usmjeren prema studentu, moderno
 

koncipiran po uzoru na najbolje svjetske poslovne škole.
Nastava na Visokoj školi „PRIMUS“ je interaktivna, u
klasičnom i internet mediju. Sadržaji predavanja, vježbi i
zadataka se oslanjaju na postojeću praksu i integrišu
iskustva iz nje. Nastava sadržajno i metodološki podstiče
studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u
radu i razvijanje sposobnosti sticanja i primjene tih
znanja i vještina u praksi.
Kompetencije koje student stiče obuhvataju znanja,
vještine i sposobnosti koje student poseduje na kraju
ovog ciklusa obrazovanja. Tu se podrzumijevaju kako
stručne-profesionalne tako i generičke kompetencije,
kao što su komunikacijske sposobnosti, moralnost,
etičnost, sposobnost analize, implementacije znanja,
liderske vještine i dr.. Važno je napomenuti da su
kompetencije opisane kao referentne tačke u kreiranju
i vrednovanju studijskih programa, kao referentni okvir
za akademsku zajednicu. One omogućavaju fleksibilnost
i autonomiju u razvoju nastavnog plana i programa.
U isto vrijeme one pružaju zajednički jezik za opisivanje
obrazovnih ciljeva.
Vezu između mogućnosti zapošljavanja i akademskih
ishoda učenja ostvaruje se njegovanjem analitičkog
razmišljanja i kompetentnog rezonovanja zasnovanog
na sistematizovanim informacijama i projektovanom
društvenom razvoju. Stoga je sasvim logično
uključivanje poslodavaca javnog i privatnog
sektora, u opštini Gradiška, regiji i državi, sindikata
i profesionalnih udruženja u razvoj nastavnih
planova i programa. Time će se obezbijediti da
studenti steknu specifične kompetencije koje su
značajne za određena zanimanja.
Programi koji vode ka diplomi osnovnih studija
na Visokoj školi „PRIMUS“ imaju različite orijentacije
i izlazne profile kako bi zadovoljili raznovrsne
individualne, akademske i tržišne potrebe.
Nastavnim planom predviđeni su slijedeći studijski programi:
• Pravo - smjer: Javna uprava
• Ekonomija - smjer: Bankarstvo
• Ekonomija - smjer: Marketing
• Računarske i informacione nauke
- smjer: Informacione tehnologije
Studijski programi se izvode u trajanju od tri
i četiri godine, odnosno 6 i 8 semestara.
Zajednička osnova na svim studijskim
programima su predmeti I i II godine.
Predmeti su obavezni.
Odabir usmjerenja se vrši prilikom prvog
upisa na Visoku školu „PRIMUS“.
Nastavni plan i program za studijske
programe koji se izvode na Visokoj školi
poslovnog menadžmenta „PRIMUS“
sadrže:
• Naziv i ciljeve studijskog programa
• Bodovnu vrijednost (ECTS bodovi) i
potrebno nedeljno vrijeme za izvođenje
studija (predavanja i vježbe)
• Sadržaj nastavnog predmeta
• Način izvođenja nastave i usvajanja znanja
• Način praćenja kontinuiranog
sticanja znanja i ocjenjivanja studenta
• Obaveze studenata
• Obaveznu literaturu, dodatnu literaturu i pomagala
Diploma osnovnih studija (Bachelor Degree) prva je
akademska diploma koja se dodeljuje nakon završetka
osnovnih studija-prvog ciklusa. Diploma osnovnih
studija trebalo bi da bude relevantna na evropskom
tržištu rada kao odgovarajući nivo kvalifikacije.
Nivo kvalifikacije koji se mora postići sticanjem diplome
osnovnih studija opisan je u Evropskom okviru
kvalifikacija (European Qualification Framewok).
Po ovom dokumentu, diploma osnovnih
studija trebalo bi da se dodjeljuje studentima koji:
• jesu pokazali znanje i razumijevanje u oblasti
studija koje se nadograđuje na njihovo opšte
srednjoškolsko obrazovanje;
• mogu da primjene svoje znanje i razumijevanje
tako da to ukazuje na profesionalni pristup poslu ili pozivu;
• imaju sposobnost da prikupe i tumače relevatne
podatke i da formiraju sud uzimajući u obzir relevantna
društvena, naučna ili etička pitanja;
• mogu da prenesu informacije, ideje, probleme i
riješenja svom okruženju bilo da je ono stručnog karaktera ili ne;
• jesu razvili sposobnosti za učenje koje će im
biti potrebne da bi nastavili dalje usavršavanje sa
visokim nivoom autonomije u radu.
Zapošljavanje
Pojam mogućnosti zapošljavanja podrazumijeva skup znanja,
sposobnosti, vještina i sklonosti koje pojedinac posjeduje,
a koje mu mogu pomoći da se lakše i bolje zaposli i da bude
uspješan u odabranom poslu, što doprinosi kako samom
pojedincu tako i društvu, privredi i zajednici u cjelini.
Evropski ministri obrazovanja su na Konferenciji u
Londonu 2007. godine dogovorili da je među prioritetima
za 2009. godinu pitanje unapređenja zapošljavanja
nakon svakog od tri ciklusa studija, a posebno u
kontekstu učenja tokom čitavog života. Kako ovo
pitanje predstavlja odgovornost svih učesnika u
sferi visokog obrazovanja, sa sastanka ministara
upućen je poziv ustanovama visokog obazovanja,
poslodavcima i vladama da nastave da razvijaju
partnerstvo u tekućem procesu inoviranja zvanja i
studijskih programa, koji se zasnivaju na ishodima učenja.
Sa ponosom ističemo da nastavni kadar angažovan
na VŠ "PRIMUS" čine najeminentniji profesori
vrhunskih referenci iz zemlje i okruženja, u
radnom odnosu sa punim radnim
vremenom ili honorarno angažovani:

 

Pravo -smjer: Javno uprava-zvan Diplomirano pravnik
180 ili 240 ECTS bodova
Ekonomija - smjer : Bankarstvo -zvanje Diplomirano pravnik
180 ili 240 ECTS bodova
Ekonomija - smjer : Marketing -zvanje Diplomirano pravnik
180 ili 240 ECTS bodova
Računarske i informacione nauke -smjer :informacione tehnologije 
zvanje Diplomirano informatičar 180 ili 240 ECTS bodova
Studijski programi se izvode u trajanju od tri i četiri godine,odnosno 6 i 8 semestara.
Zajednička osnova na svim studijskim programima su predmeti I i II godine .
Predmeti su obavezni !

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register